« بازگشت

سرفصل رشته های دانشکده اقتصاد و مدیریت

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آموزش ابتدایی کاردانی دانلود (2,730.8k)
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (618.3k)
حسا بداری کارشناسی دانلود (4,465.9k)
حسابد اری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,350.7k)
حسابداری کاردانی دانلود (1,253.0k)
روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,721.2k)
روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,726.8k)
علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته دانلود (1,028.3k)
علوم اقتصادی کارشناسی دانلود (3,391.5k)
علوم اقتصادی دکترای تخصصی دانلود (4,853.3k)
علوم اقتصاد ی دکترای تخصصی دانلود (4,853.3k)
علوم اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,289.2k)
مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (863.9k)
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (633.4k)
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته دانلود (1,207.4k)
مدیریت بازرگانی کارشناسی دانلود (2,088.4k)
مدیریت بیمه کارشناسی دانلود (2,856.5k)