نمایش نظرسنجی

سوال
a.b.c.d.e.
% آرا
0% 0 1
100% 1 2
0% 0 3
0% 0 4
0% 0 5

کل آرا: 1