نمایشگر دسته ای مطالب

نمایشگر دسته ای مطالب

تقویم آموزشی

10

شهریور

انتخاب واحد
7

مهر

حذف و اضافه
15

دی

امتحانات

نمایشگر دسته ای مطالب

داوطلبان گرامی: با  توجه به دستورالعمل سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه، هر داوطلب اعم از با آزمون و یا بدون آزمون لازم است در زمان حضور جهت مصاحبه برای هر رشته / گرایش در هر استان اصل...

۱۳۹۶/۰۵/۶ بیشتر بدانید...

نمایش اسناد و رسانه‌ها

مناقصات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
GC-MAS دانلود (123.1k)
GC-MAS شرایط مناقصه دانلود (380.2k)
HPLC_123 دانلود (122.1k)
HPLC_123 شرایط مناقصه دانلود (124.3k)
internet970403 دانلود (364.1k)
XRD شرایط مناقصه دانلود (121.4k)
XRD شرایط مناقصه-1 دانلود (382.2k)
تجدید مناقصه -شرایط_مناقصه_انجام_سرویس_های_ایاب_و_ذهاب_دانشجویان دانلود (23.2k)
خفر دانلود (508.6k)
شرایط تجدید مزایده غرفه تکثیر و زیراکس دانشکده مهندسی سایت پردیس 96 دانلود (46.8k)
شرایط تجدید مزایده فروش مواد غذایی سرد و گرم هنر و معماری-96 دانلود (49.5k)
شرایط تجدید مزایده محل پارکینگ خودروهای دانشجویان دانشکده هنر و معماری صدرا- 96 دانلود (51.1k)
شرایط تجدید مناقصه ایب و ذهاب دانلود (23.4k)
شرایط تجدید مناقصه غرفه فروش وسایل تجهیزات ومواد مصرفی دندانپزشکی دانلود (50.4k)
شرایط_مزایده_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجو_و_کارکنان_-_بیرون_بر_-96 (1) دانلود (33.3k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_اقتصاد_و_مدیریت_سایت_پردیس_97 دانلود (47.3k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_اقتصاد_و_مدیریت_سایت_پردیس_97 دانلود (47.3k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_حقوق_سایت_پردیس96 دانلود (49.5k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_مهندسی_سایت_پردیس_96 دانلود (46.7k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_مهندسی_سایت_پردیس_97 دانلود (47.2k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_دانشکده_مهندسی_سایت_پردیس_97 دانلود (47.2k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس__دانشکده_هنر_و_معماری_97 دانلود (47.1k)
شرایط_مزایده_غرفه_تکثیر_و_زیراکس_معماری_96 دانلود (46.8k)
شرایط_مزایده_فروش_مواد_غذایی_سرد_و_گرم_دندانپزشکی_96 دانلود (49.6k)
شرایط_مزایده_فروش_مواد_غذایی_سرد_و_گرم__هنر_و_معماری-96 دانلود (49.2k)
شرایط_مزایده_فروش_مواد_غذایی_سرد_و_گرم__هنر_و_معماری-97 دانلود (50.1k)
شرایط_مزایده_فروش_وسایل_تجهیزات_و_مواد_مصرفی_دندانپزشکی دانلود (50.4k)
شرایط_مزایده_فروش_وسایل_تجهیزات_و_مواد_مصرفی_دندانپزشکی-97 دانلود (50.9k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_جنب_دانشکده_کشاورزی_سایت_پردیس_96 دانلود (51.1k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_دانشکده_های_مهندسی__سایت_پردیس_96 دانلود (51.0k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_دانشکده_هنر_و_معماری_صدرا-_96 دانلود (51.1k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_دانشکده_هنر_و_معماری_صدرا-_97 دانلود (51.8k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_دانشکده_هنر_و_معماری_صدرا-_97 دانلود (52.1k)
شرایط_مزایده_محل_پارکینگ_خودروهای_دانشجویان_سایت_پردیس_(دانشکده_های_کشاورزی_و_مهندسی)97 دانلود (52.0k)
شرایط_مزایده_واگذاری_امورمربوط_به_کارواش_خودروهای_موجود_در_سایت_پردیس__96-_کارواش_نانو دانلود (51.3k)
شرایط_مناقصه_6_دستگاه_سواری_و_یک_دستگاه_وانت_بار_نیسان_با_راننده_97 دانلود (344.7k)
شرایط_مناقصه_انجام_سرویس_های_ایاب_و_ذهاب_دانشجویان-97 دانلود (24.3k)
شرایط_مناقصه_انجام_سرویس_های_ایاب_وذهاب_دانشجویان-کارت_بلیط_-96 دانلود (29.2k)
شکل_اول_-_شرایط_مزایده_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجو_و_کارکنان_-_بیرون_بر_-97 دانلود (39.7k)
شکل_اول_-_شرایط_مزایده_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجو_و_کارکنان_-_بیرون_بر_-97 دانلود (39.7k)
-شکل_دوم_--شرایط_مناقصه_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجو_و_کارکنان_-_بیرون_بر_-96 دانلود (34.5k)
-شکل_دوم_--شرایط_مناقصه_طبخ_و_توزیع_غذای_دانشجو_و_کارکنان_-_محل_پخت_آشپزخانه_دانشگاه_-97 دانلود (49.2k)
کارواش نانو دانلود (51.3k)