دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 
اساتید دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی


ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته
گروه آموزشی
مدرک
مرتبه
1
مریم کهنسال
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
دکتری تخصصی
استادیار
2
مرتضي جعفري
ادبيات فارسي
زبان و ادبیات فارسی
دکتری تخصصی
استادیار
3
مريم زيبائي نژاد
ادبيات فارسي
زبان و ادبیات فارسی
دکتری تخصصی
استادیار
4
امه اله ايزدي
ادبيات فارسي
زبان و ادبیات فارسی
فوق ليسانس
مربی
5
عبدالرسول چمن خواه
ادبيات فارسي
زبان و ادبیات فارسی
فوق ليسانس
مربی
6
آرزو كليني
آموزش زبان انگليسي
زبان انگلیسی
فوق ليسانس
مربی
7
احسان رسائي
آموزش زبان انگليسي
زبان انگلیسی
دکتری تخصصی
استادیار
8
ليلا اكبرپور
آموزش زبان انگليسي
زبان انگلیسی
فوق ليسانس
مربی
9
محمدجواد رياستي
آموزش زبان انگليسي
زبان انگلیسی
دکتری تخصصی
مربی
10
احمد احمدنژاد
دامپزشكي
کشاورزی
فوق ليسانس
مربی
11
زهرا رستگار
زبان انگليسي
زبان انگلیسی
فوق ليسانس
مربی
12
سيدعماد عمادي
زبان انگليسي
زبان انگلیسی
فوق ليسانس
مربی
13
فهيمه كريمي
زبان انگليسي
زبان انگلیسی
فوق ليسانس
مربی
14
محمدصادق باقري
زبان انگليسي
زبان انگلیسی
دکتری تخصصی
استادیار
15
سيدمرتضي ترسلي
زبان انگليسي
زبان انگلیسی
فوق ليسانس
مربی
16
نارسيس معمارضياء
زبان انگليسي
زبان انگلیسی
فوق ليسانس
مربی
17
فرهاد طيبي پور
زبان انگليسي
زبان انگلیسی
دکتری تخصصی
مربی
18
مصطفي زمانيان
زبان انگليسي
زبان انگلیسی
دکتری تخصصی
استادیار
19
محمد بوالي
زبان انگليسي
زبان انگلیسی
دکتری تخصصی
استادیار
20
احسان هادي پورفرد
زبان انگليسي
زبان انگلیسی
فوق ليسانس
مربی
21
مرضيه ايزدپرست
زبان شناسي
زبان انگلیسی
فوق ليسانس
مربی
22
...لطف ا يارمحمدي
زبان شناسي
زبان انگلیسی
دکتری تخصصی
استاد
23
بهرام رضائي
زبان شناسي
زبان انگلیسی
فوق ليسانس
مربی
24
فيروز صديقي
زبان شناسي
زبان انگلیسی
دکتری تخصصی
استاد
25
محمدمهدي رضواني حقيقي
زبان وادبيات عربي
زبان و ادبیات عرب
دکتری تخصصی
استادیار
26
مهدي ظرافتكار
زبان وادبيات عربي
زبان و ادبیات عرب
دکتری تخصصی
استادیار
27
شهره دستغيب
زبان وادبيات فارسي
زبان و ادبیات فارسی
فوق ليسانس
مربی