دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته
مدرک
مرتبه
گروه آموزشی
1
حميد محموديان عطاآبادي
اديان و عرفان تطبيقي
دکتری تخصصی
استادیار
فرهنگ و معارف اسلامی
2
بيژن نوبخت
الهيات
دکتری تخصصی
استادیار
فرهنگ و معارف اسلامی
3
شايسته شريعتمداري
الهيات
دکتری تخصصی
استادیار
فرهنگ و معارف اسلامی
4
محمدرضا حبيبي مهر
الهيات(فقه واصول)
دکتری تخصصی
استادیار
فرهنگ و معارف اسلامی
5
فاطمه موسوی
تفسیر تطبیقی
دکتری تخصصی
استادیار
فرهنگ و معارف اسلامی
6
محمدرضا محمدجاني
جامعه شناسي
دکتری تخصصی
مربی
برنامه ریزی علوم تربیتی
7
غلام حسين رضائي
حقوق
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
8
حميد ضرابي
حقوق
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
9
امير پاك نهاد
حقوق
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
10
رضا زارعی
حقوق
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
11
امیر ایروانیان
حقوق
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
12
سیدمحسن شیخ الاسلامی
حقوق
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
13
مصطفی فروتن
حقوق
فوق ليسانس
مربی
حقوق و علوم سیاسی
14
ندا کردونی
حقوق
فوق ليسانس
مربی
حقوق و علوم سیاسی
15
حبیب گودرزی
حقوق
فوق ليسانس
مربی
حقوق و علوم سیاسی
16
مصطفی ماندگار
حقوق
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
17
سيدمحمدحسين صمداني
حقوق تجاري
فوق ليسانس
مربی
حقوق و علوم سیاسی
18
ايرج پورعرفان
حقوق خصوصي
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
19
حكمت اله عسكري
حقوق خصوصي
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
20
زهره فرخی
حقوق خصوصي
دکتری تخصصی
مربی
حقوق و علوم سیاسی
21
مسعودرضا رنجبرصحرائي
حقوق خصوصي
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
22
غلامرضا سلطانفر
حقوق جزا
فوق ليسانس
مربی
حقوق و علوم سیاسی
23
كورش استوارسنگري
حقوق عمومي
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
24
روح الله رحيمي
حقوق عمومي
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
25
حسين علائي
حقوق عمومي
فوق ليسانس
مربی
حقوق و علوم سیاسی
26
خديجه شجاعيان
حقوق عمومي
فوق ليسانس
مربی
حقوق و علوم سیاسی
27
اميرحسين رهگشاي
حقوق كيفري و جرمشناسي
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
28
مسعود سپهر
علوم سیاسی
دکتری تخصصی
مربی
حقوق و علوم سیاسی
29
محمد آگاه
علوم سیاسی
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
30
سيدمحسن ظريفكارفرد
علوم سیاسی
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
31
محمدكاظم كاوه پيشقدم
علوم سیاسی
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
32
سيداحمدرضا دستغيب
علوم سیاسی
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
33
عبدالامير جرفي
علوم سیاسی
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
34
غلامحسين زارع
علوم سیاسی
فوق ليسانس
مربی
حقوق و علوم سیاسی
35
حميدرضا حقيقت
علوم سیاسی
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
36
محمدرضا قائدي
علوم سیاسی
فوق ليسانس
مربی
حقوق و علوم سیاسی
37
علیرضا صالحی
فقه و حقوق اسلامی
فوق ليسانس
مربی
حقوق و علوم سیاسی
38
عبدالحميد فرزانه
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
39
حمزه اسفندياري بيات
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
40
محمدمهدي زارع
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
41
خيراله رمضاني
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتری حوزوی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
42
مهرزاد شيري
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتری تخصصی
مربی
حقوق و علوم سیاسی
43
محمدحسین انصاری حقیقی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتری تخصصی
استادیار
حقوق و علوم سیاسی
44
محمدعلي نعمت الهي
فلسفه وكلام اسلامي
دکتری تخصصی
استادیار
فرهنگ و معارف اسلامی
45
محمدعلي اخگر
فلسفه وكلام اسلامي
دکتری تخصصی
مربی
فرهنگ و معارف اسلامی
46
مرتضي حق شناس
كلام اسلامي
دکتری حوزوی
استادیار
فرهنگ و معارف اسلامی