دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اساتید دانشکده مهندسی شیمی و مواد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته
گروه آموزشی
مدرک
مرتبه
1
محمدرحيم واثقي جهرمي
پليمر
مواد
دکتری تخصصی
استادیار
2
ميترا زارع
پليمر
مواد
فوق ليسانس
مربی
3
عليرضا مجرد
پليمر
مواد
دکتری تخصصی
مربی
4
نويد حسين آبادي
سراميك
مواد
دکتری تخصصی
مربی
5
اميرحسين حقيقي
صنايع پليمر
مواد
فوق ليسانس
مربی
6
بهمن عبدالحمید زاده
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی
دکتری تخصصی
مربی
7
محمدصادق توللی
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی
دکتری تخصصی
استادیار
8
ابوالحسن عامری
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی
فوق لیسانس
مربی
9
رضا درخشنده حقیقی
مهندسی مواد
مواد
دکتری تخصصی
استادیار
10
عباسعلی نظربلند
مهندسی مواد
مواد
دکتری تخصصی
استادیار
11
اسماعيل جعفري
مهندسي مواد
مواد
دکتری تخصصی
استادیار
12
شيوا منصورزاده
مهندسي مواد
مواد
دکتری تخصصی
استادیار
13
لاله قلندري
مهندسي مواد
مواد
دکتری تخصصی
استادیار
14
عليرضا عقيلي
مهندسي پليمر
مواد
دکتری تخصصی
استادیار
15
مهدي شريف
مهندسي پليمر
مواد
فوق ليسانس
مربی
16
سيدمحسن موسوي
مهندسي شيمي
مهندسی شیمی
دکتری تخصصی
استاد
17
سيدمحمودرضا حجتي
مهندسي شيمي
مهندسی شیمی
دکتری تخصصی
استادیار
18
محمدحسين جاذبي زاده
مهندسي شيمي
مهندسی شیمی
دکتری تخصصی
استادیار
19
مريم آسماني
مهندسي شيمي
مهندسی شیمی
فوق ليسانس
مربی
20
فرشته صمدي
مهندسي شيمي
مهندسی شیمی
دکتری تخصصی
مربی
21
محمدحسن خادمی
مهندسي شيمي
مهندسی شیمی
دکتری تخصصی
استادیار
22
بهاره كامياب مقدس
مهندسي شيمي ( پتروشيمي)
مهندسی شیمی
دکتری تخصصی
استادیار
23
مهدي عطار
مهندسي عمران
عمران
فوق ليسانس
مربی
24
پيمان قطعي
مهندسي عمران
عمران
دکتری تخصصی
استادیار
25
محمدمحسن ملت
مهندسي عمران
عمران
فوق ليسانس
مربی
26
رضا ناظمي
مهندسي عمران
عمران
فوق ليسانس
مربی
27
عليرضا حاجياني بوشهريان
مهندسي عمران
عمران
دکتری تخصصی
استادیار
28
فردين اژدري خانكهداني
مهندسي عمران
عمران
دکتری تخصصی
مربی
29
عليرضا وثوقي
مهندسي عمران
عمران
دکتری تخصصی
استادیار
30
راضيه ثاني
مهندسي مواد
مواد
دکتری تخصصی
استادیار
31
امين ربيعي زاده
مهندسي مواد
مواد
دکتری تخصصی
استادیار
32
اميرحسين يقطين
مهندسي مواد
مواد
دکتری تخصصی
مربی
33
سيدعلي خسروي فرد
مهندسي مواد
مواد
دکتری تخصصی
مربی