دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته
مدرک
مرتبه
گروه آموزشی
1
سمیه حسام
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی امور اداری و مدیریت
2
سيدمسعود سيدي
مديريت صنعتي
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
3
سيدجواد ايرانبان فرد
مديريت صنعتي
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
4
محمدعلي موتمن
مديريت مالي
فوق ليسانس
مربی
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
5
سيدمحمدحسين نقيبي
مديريت عمومي
فوق ليسانس
مربی
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
6
نيكزاد منطقي
مديريت بازرگاني
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
7
سیدجواد رضوی پور
مدیریت آموزشی
فوق ليسانس
مربی
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
8
فاطمه محمدي
مدیریت آموزشی
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
9
مرتضي شفيعي
مديريت  صنعتي
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
10
حسن رهگذر
مدیریت آموزشی
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
11
عبدالمحمد طاهري
مدیریت آموزشی
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
12
میمنت تعبدی
مدیریت آموزشی
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
13
سعيد رازقي
مديريت صنعتي
فوق ليسانس
مربی
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
14
ایمان جوکار تنگ کرمی
مدیریت بازرگانی
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
15
شاپور امين شايان جهرمي
رهبري ورفتارانساني
دکتری تخصصی
استادیار
برنامه ریزی علوم تربیتی
16
مهدي وارث
برنامه ریزی درسی
دکتری تخصصی
مربی
برنامه ریزی علوم تربیتی
17
محمد مظفري مكي آبادي
روانشناسي باليني
فوق ليسانس
مربی
برنامه ریزی علوم تربیتی
18
بنفشه امیدوار
مشاوره
دکتری تخصصی
مربی
برنامه ریزی علوم تربیتی
19
نريمان كارجوي رافع
حسابداري
فوق ليسانس
مربی
حسابداری
20
غلامعباس پايدار
حسابداري
فوق ليسانس
مربی
حسابداری
21
حميدرضا ايماني
حسابداري
فوق ليسانس
مربی
حسابداری
22
امين مرادي
حسابداري
فوق ليسانس
مربی
حسابداری
23
عبدالحميد هوشمند
حسابداري
دکتری تخصصی
مربی
حسابداری
24
الهه برزگر
حسابداري
دکتری تخصصی
مربی
حسابداری
25
ساره بهزادی پور
روانشناسی عمومی
دکتری
مربی
روانشناسی
26
پری صالحی کلاهی
روانشناسی اجتماعی
دکتری
استادیار
روانشناسی
27
مسعود محمدی
روانشناسی بالینی
دکتری
استادیار
روانشناسی
28
قاسم نظیری
روانشناسی بالینی
دکتری
استادیار
روانشناسی
29
خسرو پيرايي
علوم اقتصادي
دکتری تخصصی
دانشیار
علوم اقتصادی
30
مسعود نونژاد
اقتصاد
دکتری تخصصی
استادیار
علوم اقتصادی
31
جليل خداپرست شيرازي
اقتصاد
دکتری تخصصی
مربی
علوم اقتصادی
32
علي حقيقت
اقتصاد
دکتری تخصصی
استادیار
علوم اقتصادی
33
عباس اميني فرد
اقتصاد
دکتری تخصصی
استادیار
علوم اقتصادی
34
مهرزاد ابراهیمی
اقتصاد
دکتری تخصصی
استادیار
علوم اقتصادی
35
هاشم زارع
اقتصاد
دکتری تخصصی
استادیار
علوم اقتصادی
36
محمدعلی قطمیری
اقتصاد
دکتری تخصصی
دانشیار
علوم اقتصادی
37
امین تبعه ایزدی
اقتصاد
فوق ليسانس
مربی
علوم اقتصادی
38
سیدحسین ذوالنور
اقتصاد
دکتری تخصصی
دانشیار
علوم اقتصادی
39
سارا ذوالقدري
مديريت فناوري اطلاعات
فوق ليسانس
مربی
کامپیوتر
40
مينا اخباري آزاد
كتابداري
دکتری تخصصی
استادیار
کتابداری