دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته
گروه آموزشی
مدرک
مرتبه
1
فرانک ربیعی اراکی
اندودانتیکس
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
2
عباسعلی پایدار
آسیب شناسی دهان
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
3
هدی رنجبران
آسیب شناسی فک و صورت
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
4
سارا حق نگهدار
بیماریهای دهان
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
5
سید امید مهدوی
بیماریهای دهان
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
6
محمدمهدی ضمیری
پروتزهای دندانی
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
7
مسعود کشاورز
پروتزهای دندانی
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
8
فرح ناز فرخی نیا
پریودنتیکس
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
9
ندا نصر
پریودنتیکس
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
10
علی رحیمی
جراحی دهان و فک و صورت
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
11
سولماز کشاورزی
دندانپزشکی ترمیمی
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
12
مهشاد فرزین فر
دندانپزشکی ترمیمی
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
13
مهران رحیمی
دندانپزشکی کودکان
دندانپزشکی
دکتری حرفه ای
استادیار
14
مجيد وفائي
راديولوژي فك و دهان و صورت
دندانپزشکی
دکتری تخصصی
استادیار