دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اساتید دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته
گروه آموزشی
مدرک
مرتبه
1
سید احمد طباییان
تربیت بدنی
تربیت بدنی
دکتری تخصصی
استادیار
2
مهدی نورا بنجار
تربیت بدنی
تربیت بدنی
فوق ليسانس
مربی
3
نسیبه کاظمی
تربیت بدنی
تربیت بدنی
فوق ليسانس
مربی
4
اسکندر رحیمی
تربیت بدنی- علوم ورزشی
تربیت بدنی
دکتری تخصصی
استادیار
5
کاملیا عبدی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت بدنی
فوق ليسانس
مربی
6
احمد ترك فر
تربيت بدني
تربیت بدنی
دکتری تخصصی
استادیار
7
حميد آروين
تربيت بدني
تربیت بدنی
فوق ليسانس
مربی
8
ليلا جمشيديان
تربيت بدني
تربیت بدنی
دکتری تخصصی
استادیار
9
رحيم شيرازي نژاد
تربيت بدني
تربیت بدنی
فوق ليسانس
مربی
10
سيدمحمدعلي ميرحسيني
تربيت بدني
تربیت بدنی
دکتری تخصصی
مربی
11
سحر رياستي
تربيت بدني
تربیت بدنی
فوق ليسانس
مربی
12
مهرزاد مقدسي
تربيت بدني
تربیت بدنی
دکتری تخصصی
استادیار
13
الهه حيدرنيا
تربيت بدني
تربیت بدنی
فوق ليسانس
مربی
14
زهرا رحيمي
تربيت بدني
تربیت بدنی
فوق ليسانس
مربی
15
سعيد فارسي
كتابداري
کتابداری
فوق ليسانس
مربی
16
خسرو موحد
برنامه ريزي محيط زيستي
معماری
دکتری تخصصی
استادیار
17
طاهره نصر
شهرسازي
معماری
دکتری تخصصی
استادیار
18
اصلان جنوبي
شهرسازي
معماری
فوق ليسانس
مربی
19
محمدمهدي حيدري
شهرسازي
معماری
دکتری تخصصی
استادیار
20
هادي كشميري
شهرسازي
معماری
دکتری تخصصی
استادیار
21
الهام دهقانی
مرمت بناهای تاریخی
معماری
فوق ليسانس
مربی
22
گلنار دهقانيان
معماري- مرمت
معماری
فوق ليسانس
مربی
23
حامد مضطرزاده
معماري - طراحي شهري
معماری
دکتری تخصصی
استادیار
24
محمدعلي تربيت جو
معماري اسلامي
معماری
دکتری تخصصی
مربی
25
علي روان
مهندسي معماري
معماری
فوق ليسانس
مربی
26
بهاره رجايي
مهندسي معماري
معماری
فوق ليسانس
مربی
27
محمد پروا
مهندسي معماري
معماری
دکتری تخصصی
استادیار
28
حميد سقاپور
مهندسي معماري
معماری
فوق ليسانس
مربی
29
نياز اسمعيلي
مهندسي معماري
معماری
فوق ليسانس
مربی
30
عليرضا غيورفر
مهندسي معماري
معماری
فوق ليسانس
مربی
31
مهسا فلاح نيا
مهندسي معماري
معماری
دکتری تخصصی
استادیار
32
وحيده حجتي
مهندسي معماري - شهرسازي
معماری
دکتری تخصصی
مربی
33
مرجان شهاب زاده
مهندسي معماري - شهرسازي
معماری
فوق ليسانس
مربی
34
فرزاد فضلي
آهنگسازي
هنر
فوق ليسانس
مربی
35
نگار بوبان
پژوهش هنر
هنر
دکتری تخصصی
استادیار
36
الهام ظریفکارفرد
پژوهش هنر
هنر
فوق ليسانس
مربی
37
علي بهرامي فرد
موسيقي
هنر
فوق ليسانس
مربی
38
علي رادمان
موسيقي
هنر
فوق ليسانس
مربی
39
سيده مليحه حسيني مطلق
نقاشي
هنر
فوق ليسانس
مربی
40
مریم برهمند
نقاشي
هنر
فوق ليسانس
مربی
41
علي اكبر جهانگرد
نقاشي
هنر
فوق ليسانس
مربی
42
نيما ادهم
نقاشي
هنر
فوق ليسانس
مربی
43
عليرضا بنيادي
ادبيات نمايشي
هنر نمایش
دکتری تخصصی
مربی
44
مرضيه برزوئيان
ادبيات نمايشي
هنر نمایش
فوق ليسانس
مربی
45
آرمين رهبين
نمايش
هنر نمایش
فوق ليسانس
مربی
46
سعيد ذوالنوريان
نمايش
هنر نمایش
فوق ليسانس
مربی
47
فرامرز شاه قلعه برچلوئي
نمايش
هنر نمایش
فوق ليسانس
مربی