عضویت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
1393-11-8
فراخوان پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل
1393-11-7
فهرست خوابگاه های خصوصی تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1393-11-7
مهلت تعیین شده جهت تخفیف دانشجویی برای نیمسال دوم 94-93
1393-11-7
برنامه رفت و آمد استادان
1393-11-5
برنامه رفت و آمد استادان بهمن ماه 1393
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید بهمن ماه 1393
1393-11-1
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید بهمن ماه 1393
بیستمین جشنواره هنری قرآن وعترت
1393-11-1
بیستمین جشنواره هنری قرآن وعترت ویزه دانشجویان
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری انتقالی از واحد علوم و تحقیقات فارس می توانند بدون پرداخت شهریه نیمسال دوم 94-93 تا تاریخ 30/11/93 از پایان نامه خود دفاع کنند
1393-10-29
با موافقت دکتر سارویی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مقرر گردید
برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم تحصیلی 94 -93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
1393-10-29
برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم تحصیلی 94 -93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 93-94
1393-10-29
برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم 93-94