برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 16 / تیر ماه / 97

 

برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

دانشجویان

روز و ساعت اتصال به شبکه اینترنت

((http://sida.iaushiraz.ac.ir))

دانشجویان

ورودی:

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

18بعد از ظهر شنبه 16/04/97

الی18بعداز ظهر یکشنبه 17/04/97

1393

 و ماقبل

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

              18بعداز ظهر یکشنبه 17/04/97

الی 18بعداز ظهردو شنبه 18/04/97

 

1394

 

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

18بعداز ظهردو شنبه 18/04/97

الی 18بعداز ظهرسه شنبه 19/04/97

 

1395

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

 

18بعداز ظهرسه شنبه 19/04/97

الی 18بعداز ظهرچهارشنبه20/04/97

 

1396

 

کلیه دانشجویان (متاخرین رشته های مختلف)

18بعداز ظهر چهارشنبه20/04/97

الی 18بعدازظهرپنج شنبه 21/04/97

کلیه ورودی ها

 

توجه:

1-حضور مدیران گروه  در ایام انتخاب واحد در دانشکده های مربوطه الزامی می باشد.

2-دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی،همنیازی دروس و همچنین رعایت سقف واحد های ترمی می باشند

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار