تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 97/1396 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 16 / تیر ماه / 97
 

برنامه زمان بندی نیمسال تابستان سال تحصیلی 97/1396 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب واحد

شنبه 16/04/97 لغایت پنجشنبه 21/04/97

شروع کلاس ها

شنبه 23/04/97

پایان کلاس ها

پنجشنبه01/06/97

امتحانات پایان نیمسال

شنبه 03/06/97 لغایت پنجشنبه 08/06/97

 
summary-address :