لیست شماره تلفن های دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  در صورتی که شماره 36191 را به ابتدای شماره داخلی اضافه نمائید امکان تماس از خارج از دانشگاه به صورت مستقیم وجود دارد
  ردیف نام قسمت شماره داخلی محل استقرار
  1 مرکز تلفن دانشگاه 9 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  2 مدیر گزینش استان 248 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  3 کارشناسان گزینش 225 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  4 رئیس دبیرخانه جذب استان 350 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  5 کارشناس اداره جذب 359 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  6 اساتید گروه فیزیک 211 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  7 مسئول ساختمان 218 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  8 مرکز سرور شبکه 373 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  9 رئیس دبیر خانه هیات امناء 371-368 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  10 پژوهشی و فناوری هیات امناء 374 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  11 آموزش و تحصیلات تکمیلی هیئت امنا 372 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  12 اداری مالی و عمرانی و برنامه و بودجه هیات امناء 373 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  13 رئیس شورای عمرانی استان 383 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  14 دانشجویی فرهنگی هیات امناء 367 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  15 رئیس شورای عمرانی استان 290 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  16 رئیس شورای زنان فرهیخته 387 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  17 امور حقوقی هیات امناء 370 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  18 بایگانی هیات امناء 376 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  19 انتظامات 269 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  20 کارشناسی گسترش رشته 302 طبقه همکف ساختمان مرکزی
  21 معاون آموزشی 307 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  22 مدیر کل آموزشی 329 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  23 مدیر برنامه ریزی آموزشی 391 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  24 شورای کمسیون موارد خواص 335 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  25 اداره آزمون و ثبت نام 355-339 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  26 کارگزینی هیات علمی 342 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  27 دفتر ارتقاء اساتید 384 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  28 دفتر گسترش رشته 302 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  29 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 392-386 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  30 مدیر برنامه ریزی و بودجه 388 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  31 دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی 262 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  32 امور شهریه 231 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  33 مدیر روابط بین الملل 365 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  34 کارشناس روابط بین الملل 379 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  35 اداره اموال 261 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  36 اداره امتحانات 236-331 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  37 معاون پژوهشی 536 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  38 مدیر کل پژوهشی 547 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  39 اداره آزمایشگاه های سمعی بصری-انجمن علمی 507 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  40 دفتر ارتباط با صنعت 235 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  41 دفتر پژوهشی و تولید علم 541 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  42 مدیر گروه فیزیک 221 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  43 رئیس هیات علمی و جذب استان 381 طبقه 1 ساختمان مرکزی
  44 معاون دانشجویی و فرهنگی 243 طبقه 2ساختمان مرکزی
  45 مدیر کل دانشجویی 207 طبقه 2ساختمان مرکزی
  46 مدیر فرهنگی 201 طبقه 2ساختمان مرکزی
  47 مدیر فارغ التحصیلان 242 طبقه 2ساختمان مرکزی
  48 کارشناسان فارغ التحصیلان 214-240 طبقه 2ساختمان مرکزی
  49 نظام وظیفه-اتوبوسرانی 219 طبقه 2ساختمان مرکزی
  50 نقل و انتقالات و خوابگاه 234 طبقه 2ساختمان مرکزی
  51 امور فرهنگی خواهران 394 طبقه 2ساختمان مرکزی
  52 باشگاه پژوهشگران جوان 542 طبقه 2ساختمان مرکزی
  53 دفتر مجله گستره ریاضی 212 طبقه 2ساختمان مرکزی
  54 صندوق رفاه 288-208 طبقه 2ساختمان مرکزی
  55 مدیر حراست 280 طبقه 2ساختمان مرکزی
  56 دبیرخانه و بایگانی حراست 206 طبقه 2ساختمان مرکزی
  57 کارشناس حراست 295 طبقه 2ساختمان مرکزی
  58 کارشناس حراست 284 طبقه 2ساختمان مرکزی
  59 مسئول انتظامات 275 طبقه 2ساختمان مرکزی
  60 انتظامات خواهران 385 طبقه 2ساختمان مرکزی
  61 مدیر فناوری 245 طبقه 2ساختمان مرکزی
  62 کارشناسان فناوری سخت افراز 266 طبقه 2ساختمان مرکزی
  63 کارشناسان فناوری نرم افزار 244 طبقه 2ساختمان مرکزی
  64 رئیس شبکه اینترنت 274 طبقه 2ساختمان مرکزی
  65 اداره آمار 215 طبقه 2ساختمان مرکزی
  66 مسئول سلف سرویس 268 طبقه 2ساختمان مرکزی
  67 دفتر ریاست واحد 209 طبقه 3ساختمان مرکزی
  68 مدیر حوزه ریاست 226 طبقه 3ساختمان مرکزی
  69 معاون اداری و مالی 251 طبقه 3ساختمان مرکزی
  70 مدیر کل امور اداری 281 طبقه 3ساختمان مرکزی
  71 مدیر کل امور مالی 246 طبقه 3ساختمان مرکزی
  72 مدیر روابط عمومی 247 طبقه 3ساختمان مرکزی
  73 دفتر روابط عمومی 289 طبقه 3ساختمان مرکزی
  74 اداره امور حقوقی 233 طبقه 3ساختمان مرکزی
  75 خزانه دار و حسابرس دبیرخانه هیات امناء 237 طبقه 3ساختمان مرکزی
  76 رئیس اداره تدارکات 210 طبقه 3ساختمان مرکزی
  77 کارپردازان تدارکات 264 طبقه 3ساختمان مرکزی
  78 دبیرخانه 241-204 طبقه 3ساختمان مرکزی
  79 رئیس اداره خدمات 202 طبقه 3ساختمان مرکزی
  80 مسئول فضای سبز 263 طبقه 3ساختمان مرکزی
  81 اداره کارگزینی 260-229 طبقه 3ساختمان مرکزی
  82 اداره حسابداری 259 طبقه 3ساختمان مرکزی
  83 اداره حقوق و دستمزد 250 طبقه 3ساختمان مرکزی
  84 صدور چک 267 طبقه 3ساختمان مرکزی
  85 مسئول انبارداری 285 طبقه 3ساختمان مرکزی
  86 ستاد شاهد و ایثارگر 230 طبقه 3ساختمان مرکزی
  87 مسئول ساختمان 300 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
  88 انتظامات 308 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
  89 کتابخانه 325 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
  90 دفتر فرهنگ 358 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
  91 کافی نت 356 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
  92 آزمایشگاه روانشناسی 311 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
  93 مدیر گروه دکترای اقتصاد 334 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
  94 بانک ملی 328 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
  95 مدیر گروه کارشناسی مدیریت تمام گروه ها 341 طبقه همکف دانشکده اقتصاد
  96 امور دانشجویی 327 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  97 رئیس دانشکده 317 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  98 معاون آموزش دانشکده 347 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  99 امتحانات دانشکده 351 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  100 رئیس آموزش 318 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  101 آموزش دانشکده 319 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  102 بایگانی 309 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  103 امور پژوهشی 348 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  104 دبیرخانه 304 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  105 گروه معارف اسلامی 340 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  106 گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 349 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  107 مرکز کامپیوتر 324 طبقه 1 دانشکده اقتصاد
  108 گروه ارشد حسابداری 314 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
  109 گروه معارف اسلامی 333 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
  110 دفتر نهاد رهبری 313 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
  111 مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 315 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
  112 گروه اقتصاد 347 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
  113 مدیر گروه کارشناسی حسابداری 322 طبقه 2 دانشکده اقتصاد
  114 مرکز مشاوره و راهنمایی 332 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
  115 گروه کارشناسی ارشد مدیریت 316 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
  116 گروه کارشناسی ارشد اقتصاد 320 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
  117 گروه اقتصاد )پیرایی( 321 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
  118 گروه اقتصاد )رازقی- حقیقت( 341 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
  119 مدیر گروه آموزش ابتدایی و علوم تربیتی 303 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
  120 گروه اقتصاد ) خداپرست- ابراهیمی( 353 طبقه 3 دانشکده اقتصاد
  121 مسئول ساختمان 400 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  122 انتظامات 308 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  123 کتابخانه 404 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  124 کانون قرآن و عترت 401 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  125 رئیس اداره پژوهش 431 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  126 مدیر گروه ادبیات فارسی 412 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  127 آموزش دانشکده 417 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  128 رئیس امور دانشجویی 408 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  129 اداره امتحانات 402 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  130 بایگانی آموزش 407 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  131 کانون فارق التحصیلان 434 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  132 گروه فارسی 409 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  133 گروه علوم سیاسی 416 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  134 مدیرگروه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 411 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  135 مدیر گروه علوم سیاسی 426 طبقه همکف دانشکده حقوق و علوم انسانی
  136 رئیس دانشکده 422 طبقه 1 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  137 معاون آموزشی دانشکده 440 طبقه 1 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  138 رئیس آموزش 418 طبقه 1 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  139 دفتر مجله زبان انگلیسی 429 طبقه 2 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  140 مدیر گروه ارشد و دکتری زبان انگلیسی 429 طبقه 2 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  141 مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 413 طبقه 2 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  142 مدیر گروه کارشناسی زبان 419 طبقه 2 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  143 مدیر گروه کارشناسی حقوق 424 طبقه 3 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  144 انجمن علمی زبان-حقوق-علوم سیاسی 406 طبقه 3 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  145 مدیر گروه ارشد حقوق خصوصی 443 طبقه 3 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  146 مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق عمومی 423 طبقه 3 دانشکده حقوق و علوم انسانی
  147 مسئول ساختمان 504 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  148 انتظامات 515 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  149 معاون آموزشی دانشکده 502 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  150 رئیس آموزش 501 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  151 آموزش دانشکده 503 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  152 اداره امتحانات 503 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  153 بایگانی آموزش 523 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  154 رئیس اداره پژوهش 540 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  155 کتابخانه 512 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  156 امور دانشجویی 551 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  157 آزمایشگاه حشره شناسی 518 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  158 مدیر گروه گیاه پزشکی 505 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  159 آزمایشگاه ویروس شناسی 519 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  160 گروه کشاورزی 506 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  161 آزمایشگاه علوم باغبانی و گیاهان دارویی 520 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  162 کلکسیون بیماری های گیاهی 524 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  163 گروه ریاضی و آمار 566 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  164 گروه باغبانی 516 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  165 گروه گیاه شناسی 530 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  166 آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح نباتات 528 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  167 آزمایشگاه آبیاری 532 طبقه همکف دانشکده کشاورزی
  168 مرکز کامپیوتر 513 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
  169 رئیس دانشکده 500 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
  170 گروه بیو شیمی 558 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
  171 گروه زمین شناسی 568 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
  172 گروه مهندسی آب 511 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
  173 گروه ارشد علفهای هرز 529 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
  174 گروه تحصیلات تکمیلی ریاضی 538 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
  175 گروه خاک شناسی 508 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
  176 گروه ارشد منابع آب 509 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
  177 گروه زمین شناسی 527 طبقه 1 دانشکده کشاورزی
  178 مسئول ساختمان 616 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
  179 انتظامات 611 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
  180 رئیس آموزش 622 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
  181 آموزش دانشکده 623 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
  182 بایگانی آموزش 612 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
  183 امور دانشجویی 641 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
  184 کتابخانه 644 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
  185 دبیرخانه 642 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
  186 رئیس امور پژوهشی 625 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
  187 دفتر فرهنگ اسلامی 644 طبقه همکف دانشکده شیمی و مواد
  188 مدیر گروه کارشناسی مهندسی عمران 631 طبقه 1 دانشکده شیمی و مواد
  189 مدیر گروه ارشد عمران 638 طبقه 1 دانشکده شیمی و مواد
  190 مرکز کامپیوتر 628 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
  191 مدیر گروه مهندسی مواد 632 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
  192 گروه پلیمر 607 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
  193 رئیس دانشکده 626 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
  194 گروه مهندسی شیمی 643 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
  195 مدیر گروه مهندسی شیمی 635 طبقه 2 دانشکده شیمی و مواد
  196 مسئول ساختمان 650 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
  197 انتظامات 649 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
  198 رئیس آموزش 654 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
  199 آموزش دانشکده 676 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
  200 بایگانی آموزش 653 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
  201 امور دانشجویی 648 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
  202 رئیس امور پژوهش 670 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
  203 مرکز کامپیوتر 643 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
  204 دبیرخانه 656 طبقه همکف دانشکده مهندسی 1
  205 مدیر گروه مهندسی مکانیک 556 طبقه 2 دانشکده مهندسی 1
  206 گروه مهندسی صنایع 659 طبقه 3 دانشکده مهندسی 1
  207 گروه مهندسی برق 660 طبقه 3 دانشکده مهندسی 1
  208 679 معاون دانشکده