عضو هیات رئیسه و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر روح الله رحیمی

 

سوابق تحصیلی

دوره دکتری : حقوق وعلوم سیاسی (حقوق  عمومی) دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

دوره کارشناسی ارشد : حقوق وعلوم سیاسی (حقوق  عمومی) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دوره کارشناسی : حقوق وعلوم سیاسی (حقوق ) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

موضوع پایان نامه دکتری : نحوه بازنگری قوانین اساسی در کشورهای بسیط و فدرال

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : نحوه نظارت بر اجرای بودجه

 

سوابق اجرایی و کاری

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار