ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و دبیر هیات امنای استان فارس دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم، دکتری علوم سیاسی
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار