حوزه ریاست

رئیس حوزه ، آقای مهندس حبیبی : حوزه ریاست دانشگاه پاسخگو و پیگیر مشکلات مراجعین و پل ارتباط ریاست دانشگاه با دانشجویان و کلیه واحد های استان می باشد
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار