تاریخ امتحانات پایان ترم دوم 97-98 از شنبه 25/03/98 لغایت پنجشنبه 06/04/98 میباشد