تاریخ امتحانات پایان ترم از چهارشنبه 96/03/17 لغایت چهار شنبه 96/03/31 میباشد

14 - 17 / خرداد / 96

تاریخ امتحانات پایان ترم از چهارشنبه 17/03/96 لغایت چهار شنبه 96/03/31 میباشد

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار