برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 10 / شهریور ماه / 97

 

 

برنامه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

دانشجویان

روز و ساعت اتصال به شبکه اینترنت

((http://sida.iaushiraz.ac.ir))

دانشجویان

ورودی:

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

18بعد از ظهر شنبه 10/06/97

الی18بعداز ظهریکشنبه 11/06/97

1393

 و ماقبل

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

18بعداز ظهر یکشنبه 11/06/97

الی 18بعداز ظهردوشنبه 12/06/97

 

1394

 

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

18بعداز ظهر دوشنبه 12/06/97

الی 18بعداز ظهرسه شنبه 13/06/97

 

1395

 

 

کلیه دانشجویان رشته های مختلف

 

18بعداز ظهرسه شنبه 13/06/97

الی 18بعداز ظهرچهارشنبه14/06/97

 

1396

 

کلیه دانشجویان (متاخرین رشته های مختلف)

18بعداز ظهر چهارشنبه14/06/97

الی 18بعداز ظهر جمعه 16/06/97

کلیه ورودی ها

 

توجه:

1-حضور مدیران گروه  در ایام انتخاب واحد در دانشکده های مربوطه الزامی می باشد.

2-دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی،همنیازی دروس و همچنین رعایت سقف واحد های ترمی می باشند.

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار