تحصیلات: ـ لیسانس زمین شناسی    دانشگاه محل تحصیل: تهران    از سال1357   تا سال 1364 ـ فوق لیسانس زمین شناسی    دانشگاه محل تحصیل:...

۱۳۹۶/۰۲/۱۱ بیشتر بدانید...

سوابق تحصیلی دوره دکتری: علوم و تحقیقات تهران دوره کارشناسی ارشد: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز(رتبه اول) دوره کارشناسی: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز (رتبه اول)   ...

۱۳۹۶/۰۲/۱۱ بیشتر بدانید...

سوابق تحصیلی دوره دکتری : مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) دانشگاه شیراز دوره کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) دانشگاه تبریز دوره کارشناسی : مهندسی مکانیک (گرایش...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

  سوابق تحصیلی دوره دکتری : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه) دوره کارشناسی ارشد : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (مدیریت صنعتی - مالی) دوره...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

  سوابق تحصیلی دوره دکتری : عمران (مهندسی عمران -آب) دانشگاه شهید چمران اهواز دوره کارشناسی ارشد : عمران (مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی) دوره کارشناسی : مهندسی...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

  سوابق تحصیلی دوره دکتری : حقوق وعلوم سیاسی (حقوق  عمومی) دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران دوره کارشناسی ارشد : حقوق وعلوم سیاسی (حقوق  عمومی) دانشگاه آزاد...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

سوابق تحصیلی دوره دکتری : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (گرایش مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات) دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران دوره کارشناسی ارشد : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت...

۱۳۹۶/۰۲/۱۳ بیشتر بدانید...

سوابق تحصیلی دوره دکتری : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (گرایش علوم  سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی شیراز دوره کارشناسی ارشد : حقوق وعلوم سیاسی (گرایش علوم  سیاسی) دانشگاه آزاد...

۱۳۹۶/۰۲/۱۳ بیشتر بدانید...