فرم مقالات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
تعهد نامه اصالت پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه دانلود (100.9k)
فرمت آدرس دهی و نحوه برخورداری از نمره مقالات مستخرج از پایان نامه(1) دانلود (109.7k)
فرم جایزه ریالی وتعهد نامه مقاله علمی دانلود (32.1k)
فرم درخواست امتیاز چاپ مقاله در مجلات و همایش ها دانلود (147.5k)
فرم مجوز چاپ مقاله دانلود (47.5k)