فرم طرح پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه پژوهشی میان مدت (3-5 ساله) اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز دانلود (33.9k)
پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی دانلود (63.5k)
تبدیل وضعیت طرح تحقیقاتی و ورود اطلاعات مستندات خاتمه دانلود (34.0k)
تعهد نامه( انجام و تحویل به موقع طرح پژوهشی دانلود (22.5k)
تعهد نامه( طرح فوق پروژه کارشناسی ارشدو دکتری خود و دیگران نبوده) دانلود (23.0k)
شیوه نامه تدیون گزارش نهایی طرح پژوهشی در فرم طرح ها دانلود (85.6k)
فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی دانلود (28.5k)
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی دانلود (28.0k)
فرم ب دانلود (41.5k)
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی دانلود (132.5k)
فرم درخواست امتیاز طرح پژوهشی دانلود (69.0k)
فرم درخواست پرداخت 5% اول ناظر دانلود (34.0k)
فرم درخواست پیش پرداخت 35% اول و 40%دوم طرح دانلود (33.5k)
فرم درخواست تسویه طرح پژوهشی دانلود (33.0k)
فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح پژوهشی دانلود (44.0k)
فرم قرارداد طرح پژوهشی دانلود (111.0k)
منشور اخلاقی دانلود (72.7k)