آئین نامه ها و فرم های شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی معتبر

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آئین نامه شرکت در کنفرانس های علمی معتبر داخل کشور دانلود (957.6k)
تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخل کشور-1095 دانلود (21.5k)
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور(PDF) دانلود (150.0k)
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور(Word) دانلود (59.0k)
فرم های درخواست شرکت، ماموریت و تسویه حساب جهت کنفرانس های معتبر داخلی دانلود (1,333.9k)