دسترسی سریع
×

نام رشته های کارشناسی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

میکروبیولوژی

روانشناسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی

آموزش زبان انگلیسی

فلسفه و حکمت اسلامی

فقه و حقوق اسلامی

ادیان وعرفان

علوم سیاسی

اقتصاد

مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه

مدیریت صنعتی

حسابداری

علوم ورزشی

جغرافیا

ریاضیات و کاربردها

فیزیک

زمین شناسی

آمار

علوم مهندسی

مهندسی شیمی

مهندسی پلیمر

مهندسی نفت

مهندسی صنایع

ایمنی صنعتی

مهندسی بهره برداری راه آهن

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی کامپیوتر

علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی فضای سبز

علوم و مهندسی آب

علوم و مهندسی خاک

نقاشی

مهندسی شهرسازی

ادبیات نمایشی

کارگردانی

 

 

نام رشته های کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

آموزش و پرورش ابتدایی

مدیریت بازرگانی

حسابداری

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

آموزش ریاضی

آمار

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی فناوری متالوژی – ذوب فلزات

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

مهندسی فناوری ساخت و تولید

مهندسی فناوری جوش

هنرهای تجسمی –نقاشی

معماری