بخشنامه های مقالات علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
اصلاحی تشویق مقالات سال 90 دانلود (1,033.5k)
بخشنامه نشریه های بی اعتبار دانلود (984.0k)
تشویق مقالات سال 89 دانلود (508.4k)
تشویق مقالات سال 90 دانلود (896.1k)
تشویق مقالات سال 92 دانلود (664.5k)
تشویق مقالات سال 93 دانلود (1,069.5k)
حذف حداقل انتظار برای تشویق مقالات دانلود (76.6k)
متمم تشویق مقالات سال 89 دانلود (219.4k)
متمم تشویق مقالات سال 92 دانلود (93.5k)