باشگاه پژوهشگران جوان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه اجرایی تسهیلات باشگاه 1388 دانلود (262.5k)
آیین نامه تسهیلات باشگاه 1388 دانلود (215.5k)
بخشنامه مقالات 1392 دانلود (664.5k)
بخشنامه نشریات کم اعتبار دانلود (986.5k)
بررسی و تصویب طرح های پژوهشی 1394 دانلود (1,713.9k)
تسهیلات باشگاه 1388 دانلود (671.6k)
دستورالعمل اجرائی تهیه گزارشات طرحهای پژوهشی دانلود (491.1k)
سیاهه نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی دانلود (88.3k)
فایل JCR-2014 دانلود (2,047.0k)
فایل JCR 2015 دانلود (1,233.5k)
فایل JRK-2014 (بخش 1) دانلود (2,899.0k)
فایل JRK-2014 (بخش 2) دانلود (2,972.9k)
فرم اطلاعات مقالات علمی و طرح های پژوهشی باشگاه شیراز (فرم تشویق مقالات) دانلود (150.2k)
فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار خرداد ماه-95 دانلود (235.9k)
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار 1394 دانلود (1,078.8k)
فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - اسفند 94 دانلود (1,108.5k)
فهرست نشریات نامعتبر خارجی 1394 دانلود (295.2k)