انجمن های علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
اساسنامه انجمن علمی اساتید دانلود (1,513.3k)
اساسنامه انجمن های علمی دانشجویان دانلود (379.2k)
اهداف انجمن های علمی دانشجویان دانلود (117.8k)
پرسشنامه طرح پژوهشی دانشجویان دانلود (390.2k)
شرح وظایف کمیسیون انجمن های علمی دانلود (272.1k)
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی دانلود (626.6k)
نحوه تشکیل انجمن های علمی دانشجویان دانلود (2,781.2k)